* نام  و نام خانوادگی:

 *نام فروشگاه :

 * تلفن ثابت:

 * تلفن همراه:

 

در زمینه فروش قطعات چه نوع خودرویی مشغول فعالیت هستید؟ *

* میزان سابقه فعالیت شما چند سال می باشد  :   

با توجه به اینکه خرید نقدی از شرکت دارای تخفیف می باشد نحوه خرید خود را مشخص کنید: *

 

فروشگاهی که در آن فعالیت دارید از لحاظ تملک به چه صورت می باشد؟ *

نام چند نفر از اشخاصی که با آنان همکاری دارید را بعتوان معرف نام ببرید

 

 آدرس :